معرفی


موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي مسئوليت اداره و مديريت 8 واحد گاوداري (شيري و پرواري) تحت پوشش (چهار واحد مجتمع دامپروري مزرعه نمونه 2 واحد مجتمع دامپروري كنه بيست رضوي، مجتمع دامپروري تربت حيدريه، مجتمع دامپروري اسفراين) و 1 واحد مرغداري كنه بيست رضوي را به عهده دارد