مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد صادقی شاهرخت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
صدراله دولت عضو هیات مدیره
ناصرمرگان ازغدی رئیس هیأت مدیره
علی محمد هادی نژاد نائب رئیس هیأت مدیره